Phiên bản eM Client Pemium
Phiên bản eM Client Pemium

Phiên bản eM Client Pemium Ứng dụng có ba khung, và khung bên trái cho.