Triển khai ESET Remote Administrator Agent (6x)

IWorld – Hướng dẫn triển khai ESET Remote Administrator Agent (6x).

I.Triển khai Agent offline:

1. Đăng nhập ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) trên trình duyệt.

2.Chọn ADMIN -> Agent Live Installers.

3. Chọn Choose ->ERA Certificate -> OK.

4.Chọn Get Installers

5.Chọn gói mà bạn muốn cái đặt trên Client và tiến hành DOWNLOAD.

6.Cài đặt trên Client.

II.Triển khai Agent online:

1. Đăng nhập ESET Remote Administrator Web Console (ERA Web Console) trên trình duyệt.

2.Chọn ADMIN -> Server Task -> Agent Deployment -> New.

3.Nhập tên và chọn Agent Deployment.

4.Chọn Finish khi hoàn thành cách mục sau.

Targets: Chọn máy cần cài đặt Agent.

Username/Password: Nhập tài khoản và mật khẩu.

ERA certificate: Đây là security certificate và certificate authority cho agent.

Video hướng dẫn chi tiết:

Thái Kiệt

Theo iworld.com.vn

more recommended stories