Bộ chuyển đổi cảnh V-Ray (Scene Converter)

Bộ chuyển đổi cảnh V-Ray

Trang này cung cấp một vài chi tiết về việc cài đặt sẵn trong Bộ chuyển đổi cảnh (Scene Converter)

Tổng quát


Công cụ này chuyển đổi tất cả vật liệu cảnh và tia chiếu bóng sang các phiên bản được tối ưu hóa cho V-Ray.

Đường dẫn UI: ||3ds Max Quad Menu > transform section|| > V-Ray scene converter

Các tham số


Turn on “trace reflections” when converting Standard materials – Khi được kích hoạt, thiết lập phản xạ dấu vết sẽ được bật cho vật liệu Tiêu chuẩn Max được chuyển đổi.

Convert mr Sun/Sky to V-Ray Sun/Sky – Khi được kích hoạt, chuyển đổi hệ thống Mental Ray Sun và Sky thành Hệ thống V-Ray Sun và Sky.

Convert Standard material opacity to V-Ray material refraction – Khi được bật, chuyển đổi cài đặt độ mờ của vật liệu Tiêu chuẩn 3ds Max thành cài đặt độ khúc xạ trong vật liệu V-Ray.

Convert selected nodes only – Khi được kích hoạt, chỉ có các đèn được chọn, máy ảnh và vật liệu của các đối tượng được chọn mới được chuyển đổi (chỉ áp dụng các tùy chọn khác ở trên cho phần được chọn). Nếu không được kiểm tra, toàn bộ cảnh sẽ được chuyển đổi.

Convert Physical Material to VRayMtl – Khi được kích hoạt, chuyển đổi Vật liệu vật lý thành Vật liệu V-Ray. Lưu ý rằng chỉ có các thông số được hỗ trợ V-Ray mới được chuyển đổi khi sử dụng tùy chọn này.

Don’t convert standard cameras – (tùy chọn mặc định) Để máy ảnh ở nguyên hiện trạng.

Convert standard cameras to V-Ray Physical Camera – Khi được kích hoạt, chuyển đổi máy ảnh 3ds Max Target và Free thành Máy ảnh vật lý V-Ray.

Convert standard cameras to Max Physical Camera – Khi được kích hoạt, chuyển đổi máy ảnh 3ds Max Target và Free thành máy ảnh vật lý 3ds Max (dành cho phiên bản 3ds Max 2016 và mới hơn).

i Tất cả các nút phù hợp trong cảnh sẽ được chuyển đổi nếu tùy chọn Convert selected nodes only bị vô hiệu hóa.

Quá trình chuyển đổi


Công cụ chuyển đổi cảnh V-Ray có khả năng thực hiện các chuyển đổi sau:

Các vật liệu:

Ban đầu Kết quả Lưu ý
Các vật liệu tiêu chuẩn Tiêu chuẩn VRayMtl
Dò tia VRayMtl
Kiến trúc VRayMtl Nếu có độ chói, hãy bọc vật liệu vào VRayBlendMtl  và thêm  VRayLightMtl trên nó.

Nếu có độ mờ, hãy bọc vật liệu vào VRay2SidedMtl

Hỗn hợp VRayBlendMtl
Sen-lắc VRayBlendMtl
DoubleSided VRay2SidedMtl
Vật liệu hào quang CoronaHairMtl VRayHairNextMtl
CoronaMtl VRayMtl
CoronaLayeredMtl VRayBlendMtl
CoronaLightMtl VRayLightMtl
CoronaRaySwitchMtl VRayOverrideMtl
CoronaSkinMtl VRayALSurfaceMtl
CoronaPortalMtl VRayMtl
CoronaVolumeMtl VRayScatterVolume Nếu có khoảng cách phóng xạ, hãy bọc vật liệu vào VRayBlendMtl  và thêm VRayLightMtl trên nó.
CoronaShadowCatcherMtl VRayMtlWrapper với VRayMtl  làm vật liêu cơ bản.

Công cụ chuyển đổi cảnh V-Ray có thể được dùng để cập nhật các tính năng của vật liệu V-Ray lỗi thời.  obsolete V-Ray material features. Sử dụng nó để xóa bỏ sự khác biệt lỗi thời giữa độ bóng của Highlight và độ bóng của Reflection.

Kết cấu

Ban đầu Kết quả
Các kết cấu tiêu chuẩn Normal_Bump VRayNormalMap
Kết cấu hào quang CoronaBitmap VRayBitmap
CoronaDistance VRayDistanceTex
CoronaRaySwitch VRayColor
CoronaRoundEdges VRayEdgesTex
CoronaTriplanar VRayTriplanarTex
CoronaFrontBack VRayColor
CoronaColor VRayColor
CoronaMultiMap VRayMultiSubTex
CoronaMix VRayCompTex
CoronaAo VRayDirt
CoronaNormal VRayNormalMap
CoronaSky VRaySky
CoronaWire VRayEdgesTex

 

Các nút cảnh

Ban đầu Kết quả Lưu ý
Ánh sáng

 

 

Trắc quang Uniform Spherical VRayLight
Uniform Diffuse VRayLight
Photometric Web VRayIES
environmentMap mr_Physical_Sky VRaySky
helpers:DaylightAssemblyHead mr_Sun VRaySun
Vùng tối All shadow types
(except shadow maps)
VRayShadow
Hào quang CoronaLight VRayLight
CoronaSun VRaySun
Máy ảnh Freecamera VRayPhysicalCamera / Physical Máy ảnh có thể được chuyển đổi sang máy ảnh vật lý Max với 3ds Max 2016 các phiên bản gần nhất.
Targetcamera VRayPhysicalCamera / Physical
Proxy Corona Proxy (CProxy) VRayProxy

 

Hãy tìm hiểu và tải ngay V-Ray tại website được ủy quyền tại Việt Nam bởi tập đoàn Chaos Group tại đây

Đón xem những thông tin về những tiện ích hữu ích của những sản phẩm khác của Iworld.com.vn tại đây

Biên dịch bởi Phạm Hồng Hiệp – Iworld.com.vn