Trang này cung cấp thông tin về công cụ chuyển đổi độc lập VRmat

Tổng quát


Bộ chuyển đổi V-Ray VRmat chuyển đổi vật liệu trong 3ds Max thành tệp .vrmat có thể tải được bằng việc sử dụng vật liệu VRayVRmatMtl .
Tiến trình làm việc thông thường cho tệp .vrmat là:

  1. Sử dụng trình chỉnh sửa vật liệu 3ds Max tiêu chuẩn để tạo vật liệu V-Ray cho cảnh và gán chúng cho các đối tượng.
  2. Sử dụng bộ chuyển đổi VRMat để lưu các vật liệu đó thành (các) tệp  .vrmat.
  3. Mở các cảnh khác nhau, dùng VRayVRmatMtl để tải (các) tệp .vrmat vào cảnh hiện tại.

Bộ chuyển đổi có thể được khởi chạy từ tùy chọn menu của 3ds Max Tools > V-Ray vrmat converter. Nếu công cụ này không xuất hiện trên menu Công cụ, xem Lưu ý bên dưới.

Đường dẫn UI: ||Tools menu|| > V-Ray vrmat converter

Bộ chuyển đổi .vrmat 


LoadLibrary – Tải tệp thư viện vật liệu được xuất trước đó từ 3ds Max.

Sử dụng LIB hiện tại – Sử dụng thư viện vật liệu hiện tại từ cảnh.

Chuyển đổi LIB sang .vrmat – Chuyển đổi mỗi vật liệu trong thư viện thành tệp .vrmat riêng biệt.

Chuyển đổi LIB trong một .vrmat – Chuyển đổi tất cả các vật liệu trong thư viện thành tệp .vrmat đơn.

Chọn vật liệu chuyển đổi – Lựa chọn một vật liệu đơn để chuyển đổi thành tệp .vrmat.

Chuyển đổi vật liệu cảnh thành.vrmat – Chuyển đổi tất cả các vật liệu cảnh thành tệp .vrmat riêng biệt.


Lưu ý


  • Để thấy tùy chọn bộ chuyển đổi VRmat V-Ray trên menu Công cụ, V-Ray cần đăng ký các menu bên trong 3ds Max. Thông thường, điều này được thực hiện bởi việc cài đặt V-Ray tự động, nhưng trong trường hợp thiếu tùy chọn menu, nó có thể được đăng ký thủ công bằng cách nhập lệnh registerVRayMenus () trong trình nghe MaxScript.


Hãy tìm hiểu và tải ngay V-Ray tại website được ủy quyền tại Việt Nam bởi tập đoàn Chaos Group tại đây

Đón xem những thông tin về những tiện ích hữu ích của những sản phẩm khác của Iworld.com.vn tại đây

Biên dịch bởi Phạm Hồng Hiệp – Iworld.com.vn