Dell thành lập bộ phận phần mềm

Dell ngày càng gắn công nghệ phần mềm với phần cứng khi họ vượt qua.