Điều khiển Grid View (hiển thị dữ liệu theo lưới) Trong ASP.NET Web Forms Controls

iworld.com.vn – Tìm hiểu điều khiển Grid View (hiển thị dữ liệu theo lưới) trong ASP.NET Web Forms Controls

Điều khiển GridView cho phép bạn thực hiện hiển thị dữ liệu từ một nguồn dữ liệu trong lưới. Lưới sẽ này trình bày các trường và bản ghi nguồn dữ liệu dưới dạng cột và hàng trong một bảng chi tiết.

ASPxGridView đại diện cho điều khiển GridView ở phía máy chủ và ASPxClientGridView đại diện cho nó ở phía máy khách.

GridView Control

Các tính năng của Grid View

Liên kết dữ liệu

Điều khiển Grid View chỉ hoạt động ở chế độ liên kết dữ liệu. Bạn có thể liên kết lưới với bất kỳ loại nguồn dữ liệu tiêu chuẩn nào: SqlDataSource, ObjectDataSource, XmlDataSource, AccessDataSource và SiteMapDataSource.

Sử dụng thuộc tính KeyFieldName để đặt từ khóa tên trường của nguồn dữ liệu. DataSourceID và DataSource giúp chỉ định ID của nguồn dữ liệu và đối tượng  của nguồn dữ liệu.

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Chế độ máy chủ cơ sở dữ liệu

Lưới giúp hỗ trợ chế độ máy chủ cơ sở dữ liệu. Ở trong chế độ này lưới chỉ tải duy nhất các mục được yêu cầu vào bộ nhớ máy chủ và thực hiện các hoạt động nhận biết dữ liệu (ví dụ: thực hiện quá trình lọc) ở cấp cơ sở dữ liệu.

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Các cột không được liên kết

Điều khiển lưới hỗ trợ các cột không được liên kết, không bị ràng buộc với bất kỳ trường nguồn dữ liệu nào. Sử dụng biến CustomUnboundColumnData hoặc chỉ định thuộc tính UnboundExpression để điền dữ liệu vào các cột không liên kết.

Tìm hiểu thêm

Soạn thảo, điều chỉnh dữ liệu

Các chế độ soạn thảo, điều chỉnh dữ liệu

Lưới cung cấp các chế độ chỉnh sửa được tích hợp sau đây cho phép người dùng cuối chỉnh sửa dữ liệu lưới (Mode):

 • Chỉnh sửa biểu mẫu (Xem bản demo)
 • Chỉnh sửa biểu mẫu và hiển thị hàng
 • Chỉnh sửa biểu mẫu quảng cáo (Xem bản demo)
 • Chế độ chỉnh sửa nội tuyến
 • Batch (chỉnh sửa theo đợt) (Xem bản demo)

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Tạo mẫu sẵn có cho biểu mẫu chỉnh sửa

Bạn có thể sử dụng bất kỳ công cụ điều khiển nào để tạo bố cục tùy chỉnh cho biểu mẫu chỉnh sửa.

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Bố trí, sắp đặt biểu mẫu chỉnh sửa

Thuộc tính EditFormLayoutProperties cho phép bạn tùy chỉnh bố cục cho biểu mẫu chỉnh sửa.

Xem bản demo

Quản lí các cột

Điều khiển lưới hiển thị dữ liệu ở hình thức dạng bảng. Các nguồn dữ liệu cung cấp dữ liệu dưới dạng các trường và bản ghi. Điều khiển lưới trình bày các trường dữ liệu dạng cột và bản ghi – dưới dạng các hàng dữ liệu.

Tìm hiểu thêm

Điều chỉnh lại kích thước các cột

Bạn có thể thay đổi kích thước ở cột tiêu đề để sửa đổi chiều rộng của cột (SettingsResizing).

GridView - ResizeColumns

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Di chuyển các cột

Điều khiển lưới hỗ trợ chức năng kéo và thả cho phép bạn di chuyển một cột đến vị trí mà bạn mong muốn giữa các cột khác. Bạn có thể sử dụng thuộc tính AllowDragDrop để cho phép người dùng cuối di chuyển tất cả các cột lưới hoặc sử dụng thuộc tính Settings.AllowDragDrop của cột để cho phép kéo và thả cho một cột riêng lẻ.

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Tiêu đề và ô trữ dải dữ liệu

Điều khiển lưới cho phép bạn tổ chức các cột trong các nhóm theo lôgic (dải) và hiển thị chúng vào trong nhiều hàng. Các dải băng tiêu đề (GridViewBandColumn) tổ chức các cột lưới vào các nhóm theo lôgic và hiển thị các tiêu đề nhiều hàng có thứ bậc.

GridView - Header and Data Cell Bands

Xem bản demo

Các ô trữ dải dữ liệu (Columns) cho phép bạn hiển thị một bản ghi dữ liệu theo thứ bậc. Chỉ định các thuộc tính CellRowSpan và CellRowSpan để sắp xếp tiêu đề cột và các ô dữ liệu trong bố cục dải ô dữ liệu.

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Các cột được bố trí, chỉnh sửa

Lưới cho phép bạn chỉnh sửa các cột ở phía bên trái và hiển thị các cột này trên màn hình khi tổng chiều rộng của các cột vượt quá chiều rộng lưới. Bật cho phép chế độ cuộn ngang (HorizontalScrollBarMode) và đặt thuộc tính FixedStyle của cột thành Left để sửa cột.

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Cắt bỏ bớt các ô văn bản

Lưới có thể cắt bớt các giá trị của ô (‘…’) nếu chúng không vừa với chiều rộng của ô (AllowEllipsisInText).

Xem bản demo

Quản lí dữ liệu

Phân loại dữ liệu

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu lưới với số lượng cột không giới hạn. Sử dụng thuộc tính AllowSort của cột hoặc tùy chọn AllowSort của lưới để cho phép người dùng cuối sắp xếp cột được chỉ định hoặc tất cả các cột trong lưới.

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Bộ lọc dữ liệu

Bạn có thể sử dụng các phần tử giao diện người dùng sau để lọc dữ liệu lưới:

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Phân loại dữ liệu theo nhóm

Lưới cho phép bạn sử dụng các thao tác kéo và thả (ShowGroupPanel) hoặc các API để phân loại dữ liệu với số lượng cột dữ liệu không giới hạn. Sử dụng thuộc tính AllowGroup của cột hoặc tùy chọn AllowGroup của lưới để cho phép người dùng cuối phân loại cột được chỉ định hoặc tất cả các cột trong lưới.

Xem bản demo

Khoảng thời gian tạo nhóm (GroupInterval) cho phép bạn thay đổi logic nhóm mặc định, đặc biệt là đối với các cột chứa giá trị ngày / giờ.

Xem bản demo

Lưới cho phép bạn tập hợp dữ liệu lưới với nhiều cột cùng một lúc và kết hợp chúng thành một cấp nhóm duy nhất (MergeGroupsMode).

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Tóm tắt dữ liệu

Lưới cho phép bạn hiển thị thông tin ngắn gọn về các nhóm tập hợp của hàng hoặc cột dữ liệu riêng lẻ (các bản tóm tắt) ở phần chân trang (ShowFooter). Có các loại tóm tắt sau:

 • Tóm tắt tổng thể – Bổ sung (các) đối tượng ASPxSummaryItem vào bộ sưu tập TotalSummary.
 • Tóm tắt tập hợp nhóm – Bổ sung (các) đối tượng ASPxSummaryItem Item vào bộ sưu tập GroupSummary.
 • Tóm tắt tùy chỉnh – Cài đặt thuộc tính SummaryType thành SummaryItemType.Custom và xử lý biến ASPxGridBase.CustomSummaryCalculate để dự tính tóm tắt tùy chỉnh.

Lưới chi tiết tổng thể

Lưới hỗ trợ dữ liệu chi tiết tổng thể. Bạn có thể liên kết một bảng chính với nhiều bảng chi tiết. Mỗi bảng chi tiết có thể là tổng thể của bảng khác.

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Xác thực dữ liệu

Bạn có thể xác thực dữ liệu ở trong các hàng dữ liệu lưới và hiển thị các biểu tượng / thông báo lỗi cho các trường không hợp lệ.

 • Xác thực các hàng – RowValidating, DoRowValidation()
 • Xác thực các ô chỉnh sửa – ValidationSettings
 • Xác thực tùy chỉnh – EnableCustomValidation

Tìm hiểu thêm

Xuất dữ liệu

Lưới cho phép bạn xuất dữ liệu ở các định dạng sau: PDF, XLS, XLSX, RTF, CSV, DOCX.

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Các ô kết hợp

Lưới có thể tự động hợp nhất các ô liền kề có cùng giá trị (ASPxGridViewBehaviorSettings.AllowCellMerge, GridViewDataColumnSettings.AllowCellMerge).

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Chọn lọc dữ liệu

Bạn có thể sử dụng các phần tử giao diện người dùng (AllowSelectByRowClick, ShowSelectCheckbox, ShowSelectButton, SelectAllCheckboxMode) hoặc các API ở phía máy khách và máy chủ để chọn lọc dữ liệu lưới.

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Pager tích hợp

Lưới cung cấp pager được tích hợp (SettingsPager) cho phép người dùng cuối điều hướng qua dữ liệu. Pager bao gồm các nút điều hướng: “tiếp theo”, “cuối cùng”, “trước đó”, “đầu tiên”, “tất cả”;

Xem bản demo

Cài đặt thuộc tính chế độ (Mode) thành EndlessPaging để bật chế độ phân trang vô tận cho phép bạn tải các hàng của lưới theo yêu cầu khi người dùng cuối cuộn lưới.

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Dữ liệu cuộn

Sử dụng thuộc tính HorizontalScrollBarMode và VerticalScrollBarMode để cho phép bật các thanh cuộn ngang và dọc.

Xem bản demo

Lưới hỗ trợ chế độ phân trang ảo (VerticalScrollBarStyle) cho phép người dùng cuối sử dụng thanh cuộn dọc để điều hướng qua các trang lưới.

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Điều hướng bàn phím

Hỗ trợ bàn phím tích hợp cho phép bạn sử dụng bàn phím để điều hướng lưới (KeyboardSupport).

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Quản lí các hàng

Các hàng luân phiên

Bạn có thể đánh dấu các hàng lưới xen kẽ (lẻ) bằng một kiểu khác (Đã được cho phép).

Xem bản demo

Xem trước các hàng

Hàng xem trước hiển thị các trường ghi nhớ lớn hoặc dữ liệu tùy chỉnh trên tất cả các cột lưới (ShowPreview, PreviewFieldName).

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Phạm vi lưới

Lưới cho phép bạn hiển thị các đường lưới ngang và / hoặc dọc (GridLines).

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Hàng hội tụ

Bạn có thể lấy tiêu điểm một hàng trong lưới. Lưu ý rằng bạn có thể chọn nhiều bản ghi đồng thời nhưng bạn chỉ có thể lấy tiêu điểm vào một bản ghi tại một thời điểm.

Tìm hiểu thêm | Xem demo | Tìm hiểu thêm

Các công cụ tùy chỉnh

Thanh công cụ

Thanh công cụ cho phép bạn phân loại nhóm các lệnh lưới. Lưới lưu trữ các thanh công cụ (GridViewToolbar) trong tập hợp thanh công cụ (Toolbars) của nó. Bạn có thể thêm hoặc xóa các thanh công cụ, thay đổi tính khả dụng và vị trí của chúng, đồng thời điền chúng vào các mục trên thanh công cụ (GridViewToolbarItem).

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Hộp thoại tùy chỉnh

Hộp thoại tùy chỉnh cho phép người dùng sắp xếp, phân nhóm, lọc và ẩn / hiện các cột trong lưới trên thiết bị di động.

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Danh mục menu

Lưới cung cấp các loại danh mục menu sau (Enabled):

 • Hàng (EnableRowMenu)
 • Tiêu đề cột (EnableColumnMenu)
 • Chân trang (EnableFooterMenu)
 • Phân nhóm chân trang (EnableGroupFooterMenu)
 • Phân nhóm bảng điều khiển (EnableGroupPanelMenu)

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

 Công cụ lựa chọn cột

Công cụ chọn cột cho phép người dùng sử dụng kéo và thả để hiển thị / ẩn các cột trong lưới (EnableCustomizationWindow)

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Khả năng thích ứng

Lưới cho phép bạn tạo bố cục trang thích ứng hoặc đáp ứng. Điều khiển có thể tự động thay đổi kích thước hoặc ẩn các phần tử của nó khi cửa sổ trình duyệt được thay đổi kích thước (SettingsAdaptivity).

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Tùy chỉnh giao diện

Các mẫu thử

Lưới hỗ trợ các mẫu và cho phép bạn tùy chỉnh giao diện và bố cục của các phần tử giao diện người dùng của nó.

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Định dạng có điều kiện

Bạn có thể áp dụng các quy tắc định dạng (các đối tượng GridFormatConditionBase nối tiếp) cho lưới (FormatConditions) để tùy chỉnh giao diện dữ liệu của lưới.

Tìm hiểu thêm | Xem bản demo

Các đặc tính khác

Hỗ trợ cookie

Lưới hỗ trợ cookie cho phép khách truy cập trang web của bạn cá nhân hóa các trang. Nếu cookie được bật, trình duyệt sẽ lưu các tùy chọn lưới có thể được khôi phục trong các phiên truy cập trong tương lai.

Lưu và khôi phục bố cục

Bạn có thể lưu bố cục của lưới vào cơ sở dữ liệu và sau đó khôi phục nó.

Tìm hiểu thêm

Nội dung liên quan

Triển Khai Điều Khiển Grid View Trong ASP.NET Web Forms Controls

Các Thành Phần Tổ Hợp Được Bao Gồm Trong Điều Khiển Grid View – ASP.NET Web Forms Controls

 

biên dịch bởi Anh Đức – iworld.com.vn