Hướng dẫn tính License Windows Server

Windows Server Core Licensing Calculator

Datacenter Edition bao gồm các phiên bản ảo không giới hạn của môi trường hệ điều hành (VM / OSEs) và Hyper-V Containers trên máy chủ vật lý được cấp phép.

Yêu cầu cấp phép:

  • Tất cả các lõi vật lý trong Máy chủ phải được cấp phép (Siêu phân luồng (SMT) không được tính là lõi vật lý thực tế)
  • Tối thiểu 8 lõi phải được cấp phép cho mỗi bộ xử lý
  • Tối thiểu 16 lõi phải được cấp phép cho mỗi Máy chủ

Truy cập trang HPE để tính: https://techlibrary.hpe.com/us/en/enterprise/servers/licensing/index.aspx

Licensing Calculator

Input number of physical processors in the server  processor(s)
Input number of physical cores per processor noted above  physical cores per processor
Total of 16 cores need to be licensed
License Requirements

Base License Required
Windows Server® Datacenter (16 core) 1
Additional Cores To Be Licensed 0
Additional Licenses Required for Compliance
Windows Server® Datacenter Additional License (16 core) 0
Windows Server® Datacenter Additional License (4 core) 0
Windows Server® Datacenter Additional License (2 core) 0

Ghi chú bổ sung

Giấy phép Bổ sung (Additional Licenses) không bao gồm phương tiện Media như DVD, hoặc khóa sản phẩm (Product Key).hey leverage the media and product key included within the Base License.
The number of ‘Required’ licenses are suggested. The actual combination of required licenses are at the discretion of the Partner, so long as the minimum core licensing requirements are met.
This calculator is for informational purposes only and is subject to change. It cannot be considered a source of definitive licensing guidance. Product licensing, program licensing, and business rules are subject to change.