Free Pomodoro Timer

Pomodoro App Box Shotiworld.com.vn – Giveaway ngày 29/02/2012

Thời gian : 15h00 (29/02) – 15h00 (01/03/2012)

Download  và cài đặt ngay hôm nay : Tải về

 

 

Yêu cầu hệ thống Windows XP/ Vista/ 7
Nhà sản xuất Mill Square Software
Trang chủ https://www.pomodoroapp.com/
Dung lượng 6.89 MB
Giá bán chương trình có giá $19.99, nhưng sẽ được miễn phí ngày hôm nay
Chức năng Free Premium Elite
Task Management
v
v
v
GTD: Planning
v
 v
v
Track Pomodoro
v
 v
v
Track Interruption
v
 v
v
Daily Statistics
v
 v
v
Weekly Statistics
v
 v
v
Monthly Statistics
v
 v
v
Yearly Statistics
v
 v
v
Taskbar Integration
v
 v
v
Commercial Use
v
 v
v
Task List Unlimited Unlimited Unlimited
Tasks/Activities 100 Unlimited Unlimited
Data Backup N/A N/A
Online Storage N/A N/A Unlimited
Price $0 $19.99 $3.99/month
Purchase Now
with 1 year free update
Coming Soo

more recommended stories