Thời gian Offer kết thúc : 15h ngày 14/05/2012

Tải về : Tại đây (Mediafire)

News Publisher is a news submission software and an online marketing tool that submits your news, press release and business information to top 100 news websites and hence boosts your business. News Publisher brings sales leads, business contacts and traffic to you and your website or homepage.

News Publisher is of tremendous value to entrepreneurs, business professionals, freelancers and small businesses as the software can publish their business information and details to top 100 news and business websites automatically and can boost their business and sales.

Giải thưởng : 5 Star Rating5 Star Rating5 Star Rating

Xin lưu ý: Bản thương mại có sẵn cho chương trình Offer này !

Yêu cầu hệ thống đến Windows 7
Nhà cung cấp Soft Solutions Logo
Trang chủ https://products.softsolutionslimited.com
Dung lượng 11.9 MB
Giá Chương trình có giá $18.99, Nhưng được miễn phí trong hôm nay.

Hướng dẫn : Giải nén gói phần mềm mà bạn đã tải về, và đọc kỹ các hướng dẫn mà bạn có thể tìm thấy trong các tập tin readme.txt. Tập tin readme.txt kèm với tất cả mọi thứ đầy đủ. Thực hiện theo các hướng dẫn cẩn thận để cài đặt và kích hoạt phần mềm.

more recommended stories