GFI EventsManager là công cụ hỗ trợ giám sát, quản lý các bản ghi về quá trình diễn ra các hoạt động, hiệu xuất và độ bảo mật của hệ thống mạng.

GFI EventsManager là một giải pháp dễ dàng để quản lý các sự kiện mà nó hướng dẫn, đạt được, tiến hành và báo cáo các sự kiện nhận được từ bất kì công cụ mạng như là: bức tường lửa (firewall), server (máy chủ), routers, switches, phone system, PC… Nó chấp nhận các hoạt động của Windows, Syslog, và các kiểu log W3C, và thực hiện xử lý hầu hết các event và lọc các rule trên thị trường. GFI EventsManager cũng bao gồm chức năng report mà nó sẽ thực hiện giải mã độ phức tạp của log file cho bạn những thông tin chính xác mà bạn cần để quản lý toàn bộ hệ thống mạng.

 


Tính năng:

– Phân tích bản ghi sự kiện bao gồm SNMP traps, bản ghi W3C, SQL Server, bản ghi kiểm toán Oracle và Syslog.

– Bảng điều khiển gồm có các bảng biểu có khả năng lọc để giúp admin nhanh chóng, dễ dàng truy cập dữ liệu cần thiết.

– GFI EventsManager cải tiến cấp độ cảnh báo dành cho các sự kiện quan trọng hoặc sự xâm nhập được phát hiện trên mạng.

– Hiển thị trạng thái an ninh mạng và đưa ra bản báo cáo tuân thủ tốt hơn bằng cách tích hợp thông tin chính được cung cấp bởi GFI LanGuard và GFI EndPointSecurity.

– GFI EventsManager đã có chứng nhận cho tình trạng ‘Windows Server 2008 and Windows Server 2008 R2’ và có thể được cài đặt, thu thập sự kiện từ Windows 7, Vista và 2008.

– Hỗ trợ theo dõi hệ thống và thiết bị trong phạm vi rộng hơn thông qua nhật ký và phân tích bao gồm sự kiện Windows, Syslog, W3C và SNMP traps được tạo ra bởi các nguồn hệ thống mạng.

– Có thể xử lý các nhật ký tạo ra bởi hệ thống IBM iSeries thông qua công cụ thứ 3 có khả năng thu thập nhật ký IBM iSeries (AS/400) từ IBM servers và sau đó gửi chúng đến GFI EventsManager trong định dạng Syslog.

– Có thể đặt cấu hình GFI EventsManager bằng việc tự động phát hiện các máy tính từ hệ thống hoặc tự động đồng bộ nhóm máy tính với các máy tính từ nhiều domain.

– Hỗ trợ kiểm toán SQL server đối với tất cả các phiên bản miễn phí và thương mại của SQL Server bao gồm 2000, 2005, 2008, MSDE và SQL Express.

– Bạn có thể thu thập dữ liệu sự kiện từ việc cài đặt GFI EventsManager trên nhiều trang và địa điểm qua hệ thống mạng của bạn vào cơ sở dữ liệu trung tâm sử dụng chức năng Database Operations.

– Các hồ sơ quét cho phép bạn lên cấu hình các quy tắc theo dõi nhật ký sự kiện sẽ được áp dụng cho một máy tính hoặc một nhóm máy tính cụ thể.

– Thông tin bản ghi được lưu trữ trong các file có thể được nhập vào cơ sở dữ liệu SQL Server khi cần.

– Có thể xuất các sự kiện từ trình duyệt dưới định dạng HTML dựa trên các mẫu có thể tùy chỉnh.

Tham khảo chi tiết sản phẩm tại đây.