V-Ray Material Library Browser (Trình duyệt thư viện tài liệu V-Ray)

V-Ray Material Library Browser Trang này cung cấp thông tin về Trình V-Ray Material Library.

Thông tin về VRayStereoscopic trong V-Ray

Trang này cung cấp thông tin chi tiết về cách thiết lập kỹ thuật nhìn.

Trình kiểm soát độ phơi sáng VRayExposureControl

Trang này cung cấp thông tin chi tiết về cách hoạt động của thiết lập.

Thiết lập VRayPhysicalCamera trong V-Ray

Trang này cung cấp chi tiết về cách thiết lập hoạt động cho V-Ray Physical.

V-Ray Light Lister trong V-Ray

Trang này chứa thông tin về cửa sổ V-Ray Light Lister. Tổng quan Cửa sổ.

Công cụ đo ánh sáng VRayLightMeter

Trang này cung cấp thông tin về tiện ích của công cụ đo ánh sáng..

Tính năng đổ bóng VRayShadow trong V-Ray

Trang này mô tả việc sử dụng tính năng đổ bóng (ray traced shadows) trên.

Thiết lập ánh sáng tự nhiên trong VRay – VRayAmbientLight

Trang này mô tả các thiết lập của ánh sáng tự nhiên trong V-Ray. Overview.

Sử dụng đèn trắc quang kết hợp với tệp VrayIES trong V-Ray

Trang này mô tả việc sử dụng đèn trắc quang (photometric light) trong V-Ray. Tổng.

Tính năng đèn trong V-Ray

Tính năng đèn trong V-Ray Đèn V-Ray được thiết kế đặc biệt để hoạt động.