Sản xuất hậu kì và tạo các loại hình ảnh khác nhau với VFB

Trang này cung cấp thông tin về cách dùng V-ray Frame Buffer cho việc sản.

Tìm hiểu về thanh công cụ trên Vray

Thanh công cụ Trang này chứa thông tin về Thanh công cụ V-Ray Toolbar. Tổng.

Tính năng nâng cao của V-Ray

Trang này liệt kê các tính năng nâng cao của V-Ray. Tổng quan Trọng tâm.

Kết xuất hàng loạt với nhiều máy ảnh

Kết xuất hàng loạt với nhiều máy ảnh Trang này cung cấp thông tin về.

Biến môi trường (Environment Variables) trong V-Ray

Trang này cung cấp thông tin về các biến môi (Environment Variable) trường ảnh hưởng.

Tính năng Texture Baking trong V-Ray 3ds Max

Tính năng Texture Baking Trang này cung cấp thông tin về khả năng tương thích.

Tính năng phân tán kết xuất trong V-Ray (Distributed Rendering)

Phân tán kết xuất Distributed Rendering (Phân tán kết xuất): Là quá trình kết nối.

Thông tin và tính năng V-Ray Frame Buffer

Bộ đệm hình ảnh mới của V-Ray (V-Ray Frame Buffer) Trang này cung cấp thông.

Thông tin về V-Ray IPR trong 3ds Max

V-Ray IPR Trang này cung cấp thông tin về V-Ray IPR trong 3ds Max. Tổng.

Gửi các kết xuất đến từ V-Ray for 3ds Max đến Chaos Cloud

Chaos Cloud Trang này cung cấp thông tin về cách gửi các kết xuất đến.