Kiểm soát nội bộ đối với việc sử dụng các sản phẩm Microsoft tại Doanh nghiệp

Kiểm soát nội bộ sử dụng các sản phẩm Microsoft tại Doanh nghiệp Với mong muốn.

Thanh tra và phát hiện số lượng phần mềm vi phạm bản quyền trị giá hơn 13,5 tỷ đồng

Theo số liệu của cơ quan thanh tra của Bộ Văn hóa Thể thao và.