Việt Nam gia tăng ý thức về phần mềm bản quyền

Trong đợt khảo sát các siêu thị điện tử tại TP. Hồ Chí Minh liên.