Ngày kết thúc của Windows XP đang đến gần

Người dùng Windows XP nên nâng cấp lên nền tảng hệ điều hành mới hơn.

Chi tiết kế hoạch nâng cấp Windows 8

Microsoft đã chia sẻ với một số đối tác chọn lọc về quá trình nâng.