Trang này cung cấp thông tin về công cụ xuất  khung cảnh độc lập của V-Ray (V-Ray Scene Exporter).

Tổng quát


Định dạng tệp .vrscene là một tệp ASCII có thể được xuất từ 3ds Max. Nó chứa thông tin  hình học, ánh sáng và tạo đổ bóng trong khung cảnh và có thể được render bằng V-Ray Standalone. Ngoài ra, file cũng có thể transfer shaders từ 3ds Max sang Maya.

Đường dẫn UI: ||3ds Max Quad menu|| > .vrscene exporter

.vrscene Export


Export path – Chỉ định đường dẫn nơi lưu tệp .vrscene.

V-Ray Path – Chỉ định đường dẫn đến vray.exe (V-Ray Standalone), được sử dụng khi nhấp vào nút Export and Render. Việc nhấp vào nút cho phép bạn chỉ định độc lập từ một V-Ray nhất định cho cài đặt 3ds Max hoặc chỉ định một đường dẫn tùy chỉnh.

Export Selection Only – Khi được kích hoạt, chỉ những đối tượng được chọn như ánh sáng, vrmeshes,… được xuất thành tệp .vrscene.

Export Settings  – Khi bị vô hiệu hóa, trình xuất bỏ qua tất cả các cài đặt kết xuất và môi trường như  SettingsGI, SettingsRTEngine,…

Compressed  – Nén thông tin hình học để kết quả tệp .vrscene được nhỏ hơn. Chỉ hợp lệ nếu sử dụng định dạng HEX cho mắt lưới được kích hoạt.

Separate Files – Ghi từng loại đối tượng (hình học, vật liệu, , ảnh bitmap, ánh sáng, lưu ý, và kết cấu) vào các tệp .vrscene riêng của chúng, sau đó được tham chiếu bởi tệp .vrscene chính.

Use HEX format for mesh – Ghi thông tin hình học dưới dạng dữ liệu nhị phân để bảo toàn dữ liệu chính xác, không có các lỗi làm tròn được đưa vào do chuyển đổi sang dạng có thể đọc được của con người.

Use HEX format for transform – Ghi các ma trận chuyển đổi đối tượng dưới dạng dữ liệu nhị phân để bảo toàn chúng chính xác mà không có lỗi làm tròn.

Strip Paths – Khi được kích hoạt, đường dẫn cho asset (kết cấu bitmap, proxy, bộ nhớ đệm GI được tải từ tệp,…) sẽ bị xóa khỏi tệp đã xuất và chỉ có tên tệp của asset.

Archive Packer (Đóng gói lưu trữ)


Archive  – Khi được kích hoạt, cảnh được xuất dưới dạng .vrscene với tất cả các asset (như kết cấu và proxy) được sao chép cùng với nó vào một thư mục.

Archive as ZIP  – Khi được kích hoạt, cảnh được xuất dưới dạng tệp .zip.

Hoạt ảnh


Export animation – Khi được kích hoạt, hoạt ảnh từ phạm vi khung được chỉ định xuất dưới dạng tệp .vrscene.

Frame range – Chỉ định phạm vi khung hoạt ảnh sẽ được xuất.

Scene Animation range – Toàn bộ phạm vi hoạt ảnh từ cảnh được xuất.

Frame Range
– Chỉ định phạm vi khung theo cách thủ công bằng việc sử dụng các tham số Start/End frame.

Start frame  – Chỉ định khung đầu tiên của hoạt ảnh sẽ được xuất.

End frame  – Chỉ định khung cuối cùng của hoạt ảnh sẽ được xuất.

Các nút


Analyze (Phân tích)– Xuất cảnh dưới dạng .vrscene để kiểm tra các lỗi có thể xảy ra, (nếu có) được hiển thị trong bảng đầu ra ở bên phải.

Export and Render ( Xuất và kết xuất) – Cảnh được xuất sang tệp .vrscene và sau đó được kết xuất bằng ứng dụng độc lập V-Ray được chỉ định trong V-Ray Path.

Export (Xuất)  – Tệp .vrscene được xuất đến vị trí được chỉ định.

Cancel (Hủy)  – Hủy việc xuất tệp .vrscene.

Cài đặt cho đầu ra kết xuất .exr có thể được xuất dưới dạng .vrscene. Khi tùy chọn V-Ray raw image file trong Cài đặt kết xuất được kích hoạt, chỉ có độ sâu bit mới khả dụng. Các cài đặt đầu ra .exr khác được cung cấp thông qua phần tử kết xuất VRayOprionRE khi được thêm vào trước khi xuất.


Kết xuất với V-Ray Standalone


Một cách để sử dụng các tệp .vrscene đó là kết xuất chúng với V-Ray Standalone, nó bao gồm cả việc cài đặt của V-Ray cho 3ds Max.

Mở dấu nhắc lệnh V-Ray Standalone từ  Start menu > All Programs > V-Ray 5 for 3ds Max NNNN > Tools >dấu nhắc lệnh V-Ray Standalone. Điều này làm chạy V-Ray Standalone và hiển thị tất cả các tùy chọn có sẵn. Ví dụ: nếu bạn muốn kết xuất tệp .vrscene đã được xuất sẵn từ khung 0 đến 10, bạn có thể sử dụng lệnh này:

vray -sceneFile="c:\temp\my_file.vrscene" -imgFile="c:\temp\render.png" -frames=1-10


Sử dụng MAXScript xuất các cảnh trong GPU V-Ray


Lệnh VRrayExportVRScene MAXScript cso thể được dùng để xuất cảnh 3ds Max hiện tại thành tệp .vrscene từ khung nhìn. Tập lệnh thường được dùng với tên của tệp để xuất(vrayExportVRScene <filename>). Các cờ bổ sung có thể được dùng để chỉ định các chi tiết nhất định về những gì được bao gồm trong tệp .vrscene.

Một vài trong số những lá cờ này được liệt kê dưới đây. Để có danh sách hoàn chỉnh, vui lòng xem phần Chức năng GPU V-Ray trên trang MAXScript. Lưu ý: Nhà xuất khẩu lấy các cài đặt kết xuất từ V-Ray GPU, vì vậy nó phải là trình kết xuất sản xuất hiện tại, nếu không thì các cài đặt kết xuất mặc định sẽ được xuất.

Flag (cờ)
Mô tả
[separateFiles: true|false] Nếu được đặt thành true, các thành phần cảnh sẽ được chia thành các tệp khác nhau tùy thuộc vào loại của chúng (chuyển đổi chế độ xem, đèn, hình học lưới, chuyển đổi nút, vật liệu, kết cấu và bitmap).
[exportLights: true|false] Nếu được đặt thành true, đèn V-Ray trong cảnh sẽ được đưa vào quá trình xuất .vrscene.
[exportNodes: true|false] Nếu được đặt thành true, tất cả các nút plugin V-Ray trong cảnh sẽ được đưa vào trong quá trình xuất .vrscene.
[prefix: <prefix string>] If the prefix keyword is specified, the prefix string will be added in front of all plugin names in the resulting .vrscene file. Nếu từ khóa prefix được chỉ định, chuỗi prefix sẽ được thêm vào trước tất cả các tên plugin trong tệp kết quả .vrscene.
[startFrame: <startFrame>]

[endFrame: <endFrame>]

Nếu các tuỳ chọn startFrame và endFrame được chỉ định, tệp .vrscene động được xuất cho các khung được chỉ định.
[stripPaths: true|false]
Nếu tùy chọn stripPaths được đặt thành true, bất kì asset nào (bitmap, bản đồ bức xạ, tệp IES…) chỉ được viết với tên tệp của chúng mà không có đường dẫn.

Lưu ý: Hiện nay, quá trình xuất .vrscene tuân theo các cài đặt trong trình kết xuất V-Ray GPU ActiveShade để xuất các proxy, cảnh X-Ref và vùng chứa, hệ thống hạt và sự dịch chuyển.


Incremental Export (Xuất cảnh tăng dần)


Hiện nay, quá trình xuất tăng dần chỉ được thực hiện bằng MAXScript. Ý tưởng đằng sau nó là xuất một chuỗi trong từng phần thành một số tệp. Tệp đầu tiên là quá trình xuất theo trình tự tiêu chuẩn. Nó chứa đầy đủ dữ liệu cho khung ban đầu và chỉ chứa những sửa đổi trên nó trong các khung liên tiếp. Quá trình xuất tăng dần ở tệp kia chỉ ghi những sửa đổi này cho các khung trong một tệp mới, sau đó khi kết xuất dữ liệu khung hoàn chỉnh cũng được thu thập bằng việc sử dụng tệp xuất ban đầu. Các tệp này sau đó được đưa vào một tệp khác, tệp mà chúng tôi sử dụng để kết xuất cảnh.

Ví dụ, chuẩn bị một cảnh với hoạt ảnh và gõ vào cửa sổ trình nghe MAXScript như bên dưới:

vrayExportVRScene "S:\\incremental\\frames0-10.vrscene" startFrame:0 endFrame:10

Lệnh trên xuất một chuỗi từ khung 0 đến khung 10 theo phương pháp tiêu chuẩn. Điều quan trọng là bạn phải chỉ định khung bắt đầu và kết thúc – nếu không, tệp được xuất sẽ không chứa bất kỳ hoạt ảnh nào. Khung bắt đầu mà bạn chỉ định ở đây sẽ là khung cơ sở cho phần còn lại của các tệp. Đối với các tệp tăng dần, bạn cần thêm tham số “incrBaseFrame”. Nó phải bằng với khung bắt đầu mà bạn đã sử dụng trong lệnh trước đó và phải là tham số cuối cùng của lệnh vrayExportVRScene như sau:

vrayExportVRScene "S:\\incremental\\frames10-20.vrscene" startFrame:10 endFrame:20 incrBaseFrame:0

Bạn có thể tạo nhiều tệp như vậy nhưng phải luôn dùng cùng một khung cơ sở:

vrayExportVRScene "S:\\incremental\\frames20-30.vrscene" startFrame:20 endFrame:30 incrBaseFrame:0
vrayExportVRScene "S:\\incremental\\frames30-40.vrscene" startFrame:30 endFrame:40 incrBaseFrame:0

Cuối cùng, bạn tạo một tệp .vrscene kết hợp bằng cách bao gồm cả tệp cơ sở và các tệp khác như sau (.vrscene kết hợp):

#include "frames0-10.vrscene"
#include "frames10-20.vrscene"
#include "frames20-30.vrscene"
#include "frames30-40.vrscene"

Sử dụng tệp .vrscene kết hợp để kết xuất bất kì khung nào.


Hãy tìm hiểu và tải ngay V-Ray tại website được ủy quyền tại Việt Nam bởi tập đoàn Chaos Group tại đây

Đón xem những thông tin về những tiện ích hữu ích của những sản phẩm khác của Iworld.com.vn tại đây

Biên dịch bởi Phạm Hồng Hiệp – Iworld.com.vn