V-Ray Material Library Browser (Trình duyệt thư viện tài liệu V-Ray)

V-Ray Material Library Browser

Trang này cung cấp thông tin về Trình V-Ray Material Library Browse , có sẵn cho 3ds Max trở lên.

Tổng quan


V-Ray 5 đi kèm với V-Ray Material Library mở rộng của riêng nó được thiết kế để kiểm soát độ phân giải chi tiết cho kết xuất thực tế của bạn. V-Ray Material Library Browser giúp việc điều hướng trong thư viện này trở nên dễ dàng bằng cách cung cấp các bản xem trước vật liệu chất lượng cao, lọc nội dung và tìm kiếm nhanh hàng trăm vật liệu có sẵn.

Đường dẫn UI: ||V-Ray Toolbar|| > V-Ray Material Library Browser

Cài đặt Material Library


Theo mặc định, Material Library được tải xuống như một phần của quy trình cài đặt V-Ray .

Nếu bạn bỏ qua việc tải xuống sau đó,  bạn có thể bắt đầu quá trình tải xuống bằng cách nhấn nút V-Ray Material Library Browser trong thanh công cụ V-Ray.

Hoặc bạn có thể tải xuống theo cách thủ công bằng cách thực hiện tệp mtllib.exe nằm tại C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\3ds Max NNNN\bin. 

Với 3ds Max 2022: C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\VRay3dsMax2022\bin.

Thư mục tải xuống mặc định là C:\Users\USERNAME\Documents\V-Ray Material Library. Nếu bạn cần thay đổi nó, sử dụng dòng lệnh sau:

mtllib.exe -targetDir="C:\path\to\V-Ray Material Library"

Nếu tệp được thực hiện trực tiếp, không có dòng lệnh, trình tải về kiểm tra biến môi trường VRAY_MTLIB_DOWNLOAD_DIR . Bạn có thể đặt nó bằng cách gõ lệnh sau vào Command Prompt Window:

set VRAY_MTLIB_DOWNLOAD_DIR="C:\path\to\V-Ray Material Library"

Nếu không có điều nào ở trên được đặt, trình tải xuống sử dụng vị trí tải xuống cuối cùng được lưu trữ tại nơi đăng ký. Điều hướng đến “HKCU\Software\Chaos Group\V-Ray Material Library”, REG_SZ khóa “Download Path“. Khóa “Download Path” được tạo hoặc cập nhật sau khi việc tải thư viện tài liệu thành công.

Vị trí mặc định C:\Users\USERNAME\Documents\V-Ray Material Library.

Sau khi tải xuống hoàn tất, chắc chắn rằng 3ds Max biết vị trị để tìm kiếm thư viện asset. Trong File > Project > Configure Project Paths > External Files thêm thư mục Material Library .

Thông số


Trình V-Ray Material Library Browser chứa một thanh công cụ với các tùy chọn tìm kiếm và lọc nhanh,V-Ray Material Library, phần Preview và phần Favorites.

Thanh tìm kiếm giúp bạn có thể định rõ tiêu chuẩn bộ lọc với các kí tự đại diện.

Bộ lọc phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Bộ lọc siêu dữ liệu.

Sắp xếp theo tên.

Mở trình chỉnh sửa tài liệu khi áp dụng một tài liệu để chọn lựa.

Buộc tùy chọn tỷ lệ thế giới thực của VRayBitmaps (khi thêm vật liệu vào phân cảnh hoặc vùng chọn).

Buộc  ánh xạ Triplanar trên VRayBitmaps (khi thêm vật liệu vào phân cảnh hoặc vùng chọn).

Mở V-Ray Material Library Companion Tool giúp bạn có thể thêm nội dung vào thư viện asset.

Chỉ định kích thước hình thu nhỏ.

Để tùy chọn Use real world scale hoạt động phù hợp với các tài liệu từ các thư viện tùy chỉnh, tên tài liệu nên chứa các kích thước bản đồ, ví dụ: Ngói_130cm.

Công cụ đồng hành với V-Ray Material Library


Lưu ý cách sử dụng Công cụ đồng hành 

Công cụ đồng hành giúp tự động hóa việc bổ sung các thư viện vật liệu tùy chỉnh vào thư viện vật liệu Chaos.
Nó hoạt động trên cả tệp thư viện vật liệu .mat và tệp phân cảnh .max và nó có thể quét các thư mục và thư mục con cho các loại tệp đó, vì thế có thể xử lý khối lượng lớn các asset.

 Những hạn chếvề cách sử dụng quan trọng

Có hai hạn chế quan trọng cần lưu ý:

1) Tên vật liệu: các kí tự sau đây không được phép dùng trong tên vật liệu / : \ ? ” < > | *

Nếu chúng xuất hiện, công cụ sẽ không kết xuất bản xem trước vào đĩa để tránh lỗi ghi tệp và thư viện hiển thị biểu tượng tệp xem trước bị thiếu.

2) Đến đường dẫn và tên tệp .mat và .max: Khi công cụ xây dựng các  danh sách tệp .mat/.max được xử lý, thông tin đường dẫn sẽ không thể được chuyển đến thư viện.
Điều này có nghĩa là các tệp với đường dẫn khác nhau, nhưng tên giống hệt nhau được xem như một bản sao khác của cùng một tệp.
Công cụ chỉ có thể thử và ghi đè (hoặc không, khi người dùng chọn) những gì đã có trong thư viện vật liệu Chaos gốc, khi thông tin đường dẫn đầy đủ không thể chuyển đến thư viện.
Khi xử lý hàng loạt các asset, hãy chắc chắn rằng chúng không chia sẻ cùng tên tệp, ngay cả dưới một đường dẫn khác.

Ví dụ:

Lấy hai tệp này làm đầu vào nếu có thể:

C:\matlibs\Oaks\woodMat.mat

C:\matlibs\Redwoods\woodMat.mat

Tập lệnh xử lý đầu vào thứ nhất chính xác (tập hợp diễn ra theo thứ tự bảng chữ cái), nhưng tìm thấy “woodMat.mat” đã có trong thư viện gốc vào lúc nó xử lý đầu vào thứ hai.
Điều này kích hoạt một trong ba điều kiện để ghi đè tệp .mat:

  • Always – tệp đuôi .mat trong thư viện được ghi đè cùng với tệp mới, tệp xem trước cũ nằm trong thư mục xem trước;
  • Never  – tệp .mat mới được bỏ qua mà không có bất kì kết xuất nào diễn ra;
  • Ask – cho phép bạn chọn một trong hai tùy chọn trước đó.

Pick a Material Library – Nhấp để chọn một tệp đơn .mat (matlib), Ctrl + nhấp để quét một thư mục, Alt + nhấp để quét đệ quy một thư mục và tất cả các thư mục con.

Pick a Material Library – Click to select a single file .mat (matlib) file, Ctrl+click to scan a folder, Alt+click to recursively scan a folder and all the subfolders.

Pick a Max file – Nhấp để chọn một tệp đơn .max để tạo thư viện vật liệu từ nó, Ctrl + nhấp để chọn thư mục và quét các tệp .max, Alt + nhấp để phân tích cú pháp tất cả các thư mục con cho các tệp .max.

Process File(s)– Xử lí thư viện vật liệu/ tệp max.

Các thư viện vật liệu được tải bằng nút Pick a Material Library được thêm vào Trình duyệt Vật liệu.
Tệp max được thêm bằng nút Pick a Max file được sử dụng để tạo thư viện vật liệu với cùng tên như tệp max.
Nếu cả hai danh sách tệp đều đầy, công cụ sẽ xử lý tất cả các tệp .mat trước tiên và tiếp theo là tất cả các tệp .max.

 

 Dừng quá trình xử lí

Quá trình xử lý có thể được tạm dừng bằng cách đứng (không chạm) trên phím ESC, cho đến khi cửa sổ thư viện Chaos bật lên.
Trình nghe Maxscript sẽ chứa thông tin về tiến trình của quá trình (nghĩa là thư viện vật liệu /vật liệu nào đang được xử lý).

Render Resolution – Chỉ định độ phân giải cho các mẫu. Giá trị mặc định của thư viện Chaos là 512px.

Render Quality– Chỉ định chất lượng của mẫu.

Final  – Kết xuất với giá trị mặc định của Thư viện Chaos.

Preview  – Sử dụng BF/BF và 4 phân thức cho AA.

Độ phân giải thấp và chất lượng xem trước, được sử dụng kết hợp với khả năng của công cụ để vận hành trên nhiều tệp .max và .mat cùng một lúc, cho phép tạo ra nhiều mẫu nhanh chóng.

Thẻ thứ hai, sau khi xét lại các thẻ kém chất lượng, sau đó có thể được chạy ở độ phân giải và chất lượng mặc định (hoặc cao hơn).

Copy Textures to the Library – Khi được kích hoạt, sao chép tất cả các kết cấu vào thư mục Asset của thư viện. Nó cũng tự động định hướng lại tất cả các tệp kết cấu. 

Đồng thời chuyển đổi chúng sang định dạng .TX kiểu lát gạch– Khi được kích hoạt, chuyển đổi tất cả các kết cấu sang định dạng .tx kiểu lát gạch. Điều này chưa được thực hiện và tùy chọn chuyển sang màu xám.

Overwrite Texture Files–  Chỉ định liệu có ghi đè các tệp kết cấu trong thư mục asset hay không.

Overwrite Preview Files– Chỉ định liệu có ghi đè hình ảnh .jpg được hiển thị dưới dạng bản xem trước vật liệu trong thư viện hay không.

Overwrite Matlib Files – Chỉ định liệu có ghi đè tệp .mat files được sao chép hoặc được tạo trong thư mục thư viện tài liệu gốc hay không.

Turn Off VFB – Khi được kích hoạt, tắt V-Ray VFB cho đến khi quy trình được hoàn tất. Điều này có thể giúp ích cho việc đánh cắp tiêu điểm trong một số trường hợp.

Turn Off History – Khi được kích hoạt, tắt lịch sử V-Ray VFB cho đến khi quy trình được hoàn thiện. Điều này có lợi bằng việc không tự động lưu các bản xem trước được kết xuất trong lịch sử VFB.

Minimise Max – Khi được kích hoạt, thu nhỏ cửa sổ Max cho đến khi quy trình được hoàn tất. Điều này có lợi khi cài đặt tác vụ nền có mức độ ưu tiên thấp ( giảm mức độ ưu tiên của quá trình cho tệp thực thi Max đến khi cần được thực hiện thông qua trình quản lý tác vụ.).

Khi tùy chọn Minimise Max được kích hoạt, lưu ý rằng có thể sẽ khó hoặc không thể dừng quá trình bằng phím Esc.

Save Current Settings as new Defaults – Lưu cài đặt hiện tại dưới dạng cài đặt trước mặc định mới.

Delete Settings and Reset – Xóa cài đặt hiện tại và đặt lại chúng về mặc định ban đầu.
Lưu ý rằng công cụ vẫn ghi nhớ đường dẫn được sử dụng gần đây nhất.
Có thể xóa thủ công tệp ini khỏi vị trí của nó trong “C:\Users\% USER%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2022 – 64bit\ENU\plugcfg_ln\VRayMLCompanionTool.ini”

Nếu tùy chọn Move Textures to the Library được kích hoạt, tệp đích .mat sẽ tự động được ghi đè, bất kể là lựa chọn của người dùng, để đảm bảo các kết cấu được lưu chính xác.

Menu ngữ cảnh


 

Kích chuột phải vào hình thu nhỏ trong Trình duyệt thư viện vật liệu V-Ray để mở menu ngữ cảnh nơi bạn có thể kiểm soát tài liệu đã chọn:

Nhấp vào đây để đến đường dẫn UI menu ngữ cảnh

Preview  – Mở bản xem trước của asset đã chọn và hiển thị thông tin cơ bản.

Add to scene – Thêm nút asset trong Trình chỉnh sửa vật liệu.

Apply to selected object(s) – Áp dụng asset cho (các) đối tượng đã chọn trong phân cảnh.

Add to favorites – Thêm asset đã chọn vào bảng Yêu thích ở bên phải của Trình duyệt thư viện vật liệu V-Ray.

 

Nhấp chuột vào hình thu nhỏ trong bảng Yêu thích để mở ra menu ngữ cảnh với các tùy chọn sau:

Nhấp vào đây để đến đường dẫn UI của menu ngữ cảnh

Preview  – Mở bản xem trước của asset đã chọn và hiển thị thông tin cơ bản.

Browse to – Duyệt đến vị trí chính xác của asset trong Thư viện vật liệu V-Ray.

Apply to selection(s) – Áp dụng asset cho (các) đối tượng được chọn trong phân cảnh.

Add to scene – Thêm nút asset trong Trình chỉnh sửa vật liệu.

Remove from favorites – Xóa asset đã chọn khỏi bảng Yêu thích.

Add all to scene – Thêm tất cả nội dung từ bảng Yêu thích vào Trình chỉnh sửa vài liệu.

Clear favorites – Làm trống bảng Yêu thích (Favorites panel)

Lưu ý


  • Trình V-Ray Material Library Browser không được hỗ trợ cho các phiên bản 3ds Max trước năm 2018. Có thể sử dụng V-Ray Material Library ở đó bằng cách tải nó từ trình duyệt Material/Map  trong trình Material Editor 3ds Max.
  • Với V-Ray 5 Update 1, V-Ray Asset Browser đã được đổi tên thành V-Ray Material Library Browser.
  • Thư viện vài liệu người dùng được lưu bằng các phiên bản 3ds Max mới hơn sẽ không hoạt động trong các phiên bản máy chủ cũ hơn. Ví dụ: các tệp .mat được lưu bằng 3ds Max 2021 và được thêm vào Trình V-Ray Material Library Browser sẽ hiển thị lỗi trong 3ds Max 2019 và sẽ không xuất hiện trong thư viện.
  • Lưu ý rằng trình duyệt Cosmos đang sử dụng cửa sổ trình duyệt tích hợp sẵn trong 3ds Max 2019 trở lên và mở một cửa sổ bên ngoài với các phiên bản 3ds Max trước đó.

Hãy tìm hiểu và tải ngay V-Ray tại website được ủy quyền tại Việt Nam bởi tập đoàn Chaos Group tại đây

Đón xem những thông tin về những tiện ích hữu ích của những sản phẩm khác của Iworld.com.vn tại đây

Biên dịch bởi Phạm Hồng Hiệp – Iworld.com.vn