Điều khoản sử dụng

Trang Web này có thể chứa các thông báo về quyền sở hữu và thông tin bản quyền khác, các điều khoản phải được xem xét và tuân thủ. Thông tin trên trang web này có thể chứa những sai sót về mặt kỹ thuật hoặc lỗi đánh máy mặc dù Iword.com.vn sẽ cố gắng theo dõi và xem xét tất cả các nội dung mà chúng tôi tạo ra, biên dịch hoặc thu thập được. Thông tin có thể được thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo. Iworld.com.vn  cũng có thể thực hiện những cải tiến hoặc thay đổi trong việc đưa nội dung sản phẩm hoặc dịch vụ, nhãn hàng và/ hoặc chấm dứt bất cứ việc sửa đổi, duy trì bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.

Từ chối trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Iworld.com.vn hoặc bất kỳ công ty liên kế, công ty có cổ phần hoặc nhân viên nào của Iworld không có trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp nào khi bạn cố tình vi phạm hay sơ suất phát sinh liên quan đến việc sử dụng tất cả hoặc một phần của trang web này.

Chấm dứt sử dụng

Bạn đồng ý rằng  Iworld.com.vn có thể chấm dứt tài khoản của bạn khi chúng tôi có lý do để tin rằng bạn đã vi phạm hoặc đã không tuân thủ Điều khoản Dịch vụ. Sau chấm dứt đó, Iworld.com.vn có thể xóa và gỡ bỏ bất kỳ Nội dung Người dùng nào của bạn trong Dịch vụ.

Iworld.com.vn có toàn quyền sửa đổi hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ) bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào về việc sửa đổi hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ (ngoại trừ phạm vi quy định tại các quy định ở đây đây đối với các Dịch vụ phải trả phí), trừ khi có thoả thuận khác giữa chúng tôi và bên thứ ba đó.

Tuân thủ và Cam kết bảo mật

Tất cả các thông tin thu thập được trên trang web này phải tuân theo Chính sách bảo mật của Iworld được đưa vào Điều khoản Sử dụng.

Nghiêm cấm tất cả các hành vi xâm phạm trái phép trang web và tải, upload, phát tán dữ liệu, mã độc, DDOS.

Quyền sở hữu trí tuệ

Iworld hoặc chủ sở hữu bên thứ ba áp dụng (tức các nhà cung cấp giải pháp và đối tác), giữ tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích (bao gồm bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, cũng như bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc các quyền khác) trong tất cả các thông tin và nội dung (bao gồm tất cả các văn bản, dữ liệu, đồ hoạ và biểu tượng ) trên trang web. Bất kỳ việc sao chép, xử lý, phổ biến và bất kỳ loại hình khai thác nào đều cần được sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.