Chaos Corona 10 với khả năng kết xuất trong môi trường có thể tích

Trước đó, Chaos thông báo Corona 10 đi kèm với khả năng volume resolving mới, cho phép bạn hiển thị chính xác chế độ xem bên trong môi trường thể tích như chất lỏng hoặc khúc xạ. Bạn có thể mô phỏng hiệu ứng của việc ở bên trong một volume và hiển thị liền mạch quá trình render transition từ môi trường này sang môi trường khác

Mua bản quyền Render Corona? Liên hệ NPP PACISOFT Việt Nam tại HCM & HN

hoặc xem Store Corona tại đây

Ngoài ra, Corona Camera hiện có thể có kích thước vật lý và ở hai hoặc nhiều môi trường cùng một lúc, ví dụ: không khí và nước.

Kết xuất bên trong chất lỏng như nước

Xem hình minh họa dưới đây để thấy  chúng chính xác cùng một cảnh. Thể tích được tạo ra từ một mặt phẳng nước đơn giản với sự dịch chuyển và các bức tường xung quanh. Máy ảnh nằm dưới mặt nước.

Corona 9:

Corona9Underwater.jpg

Corona 10:

Corona10Underwater.jpg

Kết xuất giữa 2 thể tích khối lượng (khí-nước)

Để ở 2 môi trường khác nhau, máy ảnh phải đặt non-zero. Để đạt được điều này, hãy đặt các giá trị cao hơn 0,0 cho giá trị Kích thước thực của máy ảnh; bạn có thể tìm thấy giá trị này như sau:

To be in 2 different mediums, the camera should have a non-zero size. To achieve this, set values higher than 0.0 for the Camera physical size value; you can find this value as follows:

  • For 3ds Max: Camera settings > Environment & Clipping rollout.
  • For Cinema 4D: Corona Camera Tag > Settings.
3ds Max Cinema 4D
Rollout_2.jpg C4D_NewVolResolve_00_UI_CamSize.png

Tham số “Kích thước” khác không sẽ tạo ra một hộp trống vô hình xung quanh máy ảnh. Bạn có thể xem nó (3ds Max) bằng cách bật tùy chọn “Hiển thị trong chế độ xem”. Các volume bên trong hộp này sẽ bị xóa khi kết xuất.

A non-zero “Size” parameter creates an invisible empty box around the camera. You can see it (3ds Max) by enabling the “Show in viewport” option. Volumes inside this box will be removed when rendering.

VisibleToggle.gif

Các kết xuất sau đây từ cùng một cảnh được sử dụng trước đó. Máy ảnh được đặt trên mặt nước:

The following renders are from the same scene used before. The camera is placed on the water surface:

3ds Max Cinema 4D
CamerWaterSide.jpg C4D_NewVolResolve_01_UI_CamPosition.png

Corona 9 (no camera size option):

CamerNoSize.jpg

Corona 10:

CamerSize.jpg

Hãy nhớ rằng các giá trị kích thước Máy ảnh quá cao và không thực tế có thể cắt nhiều hơn mức cần thiết. Đảm bảo sử dụng các giá trị kích thước Máy ảnh hợp lý:

Keep in mind that too high and unrealistic Camera size values may clip more than needed. Make sure to use reasonable Camera size values:

Camera size = 3m

CamerSizeBig.jpg

Camera size = 10cm

CamerSizeSmall.jpg

Note #1: Volume resolving  chính xác (kết xuất bên môi trường) luôn hoạt động, bất kể Máy ảnh có size hay không.

Correct volume resolving (rendering inside a medium) always works, regardless if Camera has a size or not.

Note #2: Trong cảnh này, thể tích được hình thành bởi Mặt phẳng (mặt nước) và các bức tường Hồ bơi xung quanh, tạo ra một không gian kín. Nếu chỉ mặt phẳng nước được cô lập và hiển thị, nó có thể không nhìn thấy được từ một số góc độ. Điều này là do nó phải rõ ràng nếu một máy ảnh ở bên trong một volume hay không. Hãy chắc chắn rằng bạn đặt volume đúng cách vào vị trí của máy ảnh.

In this scene, the volume is formed by a Plane (water surface) and surrounding Pool walls, creating an enclosed space. If just the water plane is isolated and rendered, it may be invisible from some angles. This is because it should be clear if a camera is inside a volume or not. Make sure you properly enclose the volume where the camera is.

WaterInvisible.gif

Giới hạn đã biết

  • Thiết lập vật liệu phi vật lý, chẳng hạn như phản xạ bị vô hiệu hóa (IOR = 1.0), sẽ trông khác nhau bên trong và bên ngoài khối thể tích volume:
  • Non-physical material setup, like disabled reflections (IOR = 1.0), will look different inside and outside of the volume:

Physically-correct material (Max | C4D), với một số phản xạ (IOR >1.0)
Các ô xuất hiện giống nhau ở trên và dưới mặt nước
The tiles appear the same above and below the water surface:

Độ thô (Roughness): 0.25, IOR = 3.0

IOR-3.jpg

Physically incorrect setup (IOR=1.0).

Các ô sẽ xuất hiện khác nhau ở trên mặt nước (không phản chiếu) và bên dưới mặt nước (có phản chiếu).

The tiles will appear different above the water surface (no reflections) and below it (reflective).

Roughness: 0.25, IOR = 1.0

IOR-1.jpg

 

The difference will be more pronounced with lower roughness.
Roughness: 0.0, IOR = 1.0

IOR-1-Mirror.jpg

Lưu ý cách gạch xuất hiện khác nhau trên mặt nước (không phản chiếu) và bên dưới nó (giống như gương).

Note how tiles appear different above the water surface (no reflections) and below it (mirror-like).

  • Nếu đèn được đặt bên trong môi trường, caustics solver (3ds Max | C4D) sẽ bỏ qua sự hấp thụ của môi trường đối với tụ quang được tạo ra bên ngoài môi trường. Quan sát cách quả cầu thủy tinh màu xanh phát ra chất tụ quang không phải màu xanh khi có ánh sáng bên trong nó.
  • If a light is placed inside a medium, the caustics solver (Max | C4D) will ignore the absorption of the medium for caustics generated outside of it. Observe how the blue glass ball is casting non-blue caustics when the light is inside it.

Caustics%2B.jpg

Colored glass caustics: light placed outside vs. inside medium. 

Một số ví dụ khác

Camera đặt trong làn khói:

smokn3A.jpg

pod3A.jpg

Bay xuyên mây:

FlyThroughGif.gif

Dịch bởi PACISOFT Vietnam – NPP Corona Renderer
https://support.chaos.com/hc/en-us/articles/11905001704977-New-Volume-Resolving-in-Corona-10