Hướng dẫn tính License Windows Server

Windows Server Core Licensing Calculator Datacenter Edition bao gồm các phiên bản ảo không giới.