Hướng dẫn chuyển License AutoCAD

Hướng dẫn chuyển License AutoCAD

I/ Lấy lại License khỏi thiết bị

1. Chạy ứng dụng License Transfer Utility (LTU), bạn có thể tìm thấy ứng dụng này trong programs ( trong search của windows ) hay applications trên MAC.

Hướng dẫn chuyển License AutoCAD

2. Chọn sign in

Hướng dẫn chuyển License AutoCAD

3. Đăng nhập tài khoản Autodesk của bạn bằng cách điền ID và Password và chọn log in.

Hướng dẫn chuyển License AutoCAD

Chọn 1 trong 2 phương thức sau :

  • Private export : Đây là lựa chọn mặt định , sẽ giới hạn việc nhập license vào ID autodesk của bạn nhằm đảm bảo rằng license của bạn sẽ không bị chuyển sang 1 tài khoản nào khác. Private export sẽ tự chuyển thành Public export nếu không có license nào được nhập trong vòng 14 ngày.
  • Public export : Lựa chọn này cho phép bạn chuyển license sang một tài khoản khác đang sử dụng sản phẩm có cùng số serial number ( như chuyển cho một nhân viên cùng công ty chẳng hạn ), để lựa chọn phương thức này bạn chọn “Make the license available as a public import.

Hướng dẫn chuyển License AutoCAD

 

5. Chọn finish để hoàn tất, ngoài ra bạn có thể chọn print để in thông tin về license của bạn.

II/ Nhập License vào thiết bị mới

1. Chạy ứng dụng License Transfer Utility (LTU), bạn có thể tìm thấy ứng dụng này trong programs ( trong search của windows ) hay applications trên MAC.

Hướng dẫn chuyển License AutoCAD

2. Chọn sign in

Hướng dẫn chuyển License AutoCAD

3. Đăng nhập vào tài khoản Autodesk của bạn.

Hướng dẫn chuyển License AutoCAD

4. Khi đăng nhập, chương trình sẽ tự nhận License và trang thông báo kích hoạt thành công sẽ xuất hiện.

Hướng dẫn chuyển License AutoCAD

Biên dịch : Tạ Trung Tín (iworld.com.vn)