Author: iworld_23

Kết xuất với các loại Asset cũ hơn – VRay for Maya

Kết xuất với các loại Asset cũ hơn Tổng quan Một số tính năng đã.

Thông số vật liệu VrayMtl

Trang này cung cấp thông tin về V-Ray Material Tổng quát VRayMtl là tools vật.

Thông tin về VRayDistanceTex trong V-Ray

Trang này cung cấp thông tin về  Distance Map. Tổng quan VRayDistanceTex là một kết.

Bản đồ kết cấu VRayDirt

Trang này cung cấp thông tin về bản đồ Occlusion và Dirt Tổng quan VRayDirt.

Bản đồ kết cấu VRayCompTex trong V-Ray

Trang này cung cấp thông tin về  V-Ray Composite Map. Tổng quan Bản đồ kết.

Bản đồ màu VRayColor trong V-Ray

Trang này cung cấp thông tin về Bản đồ màu (Color Map) Tổng quan Bản.

Thông tin về V-Ray Bitmap Texture

Trang này cung cấp thông tin về V-Ray Bitmap Texture, trước đây còn được gọi.

Bộ kiểm soát VRayStereoRig trong V-Ray

Trang này cung cấp thông tin về các thiết lập để cho Stereo Camera Controller.

Công cụ V-Ray Scene Exporter

Trang này cung cấp thông tin về công cụ xuất  khung cảnh độc lập của.

Bộ chuyển đổi VRmat (VRmat Converter)

Trang này cung cấp thông tin về công cụ chuyển đổi độc lập VRmat Tổng.